Regulamin programu Biznes w Kobiecych Rękach 2017

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania Programu „Biznes w Kobiecych Rękach 2017”.

§ 1 Informacje ogólne o Programie

1. Program „Biznes w Kobiecych Rękach” (dalej „Program”) jest kompleksowym programem akceleracyjnym dla kobiet, które mają pomysł na biznes i planują założyć własną firmę. Program składa się z następujących elementów:
a. SkillShare Sieci Przedsiębiorczych Kobiet – moduły szkoleniowe z praktykami biznesu z zakresu m. in. modelowania biznesowego, strategii, finansów, prawa, promocji i sprzedaży,

b. mentoring biznesowy – nawiązanie indywidualnej relacji mentoringowej pomiędzy mentorką a uczestniczką,

c. networking – spotkania networkingowe uczestniczek Programu oraz sesje Be the change, stymulujące wzajemne wsparcie oraz nawiązywanie relacji biznesowych.
2. Organizatorem Programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruzdowej 117M, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadająca NIP: 9512365241 (dalej „Organizator”). Program zorganizowany został dzięki grantowi przyznanemu przez United Way Worldwide, dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation w Nowym Jorku.

3. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet nie wspiera biznesów niezgodnych z prawem, związanych z hazardem, pornografią, produkcją oraz sprzedażą broni, narkotyków oraz innych używek, a także nastawionych na działania o charakterze bezprawnym, obraźliwym, dyskryminacyjnym lub rasistowskim. W przypadku, gdy w trakcie Programu okaże się, że uczestniczka Programu rozwija pomysł na firmę o charakterze określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Fundacja ma prawo do natychmiastowego usunięcia uczestniczki z Programu, z uwzględnieniem zapisów paragrafu 4 pkt 11 Regulaminu.

§ 2 Cel i adresaci Programu

1. Głównym celem Programu jest zainicjowanie i wsparcie procesu powstawania nowych firm, zakładanych przez kobiety.

2. Adresatkami Programu są przedsiębiorcze kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mające pomysł na własny biznes i chcące rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

3. Mentorkami w Programie są członkinie Klubu Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Mentorki posiadają bogate doświadczenie biznesowe i traktują Program jako możliwość podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Mentorki angażują się w Programie społecznie.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Programie i procedura aplikacyjna

1. Uczestniczkami Programu mogą być kobiety pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej firmy oraz zadeklarują gotowość do aktywnego udziału w programie.

2. Zgłoszenie do udziału w Programie będzie możliwe poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. Formularze zgłoszeniowe przesłane w jakikolwiek inny sposób nie będą rozpatrywane.
3. Formularz zgłoszeniowy, poza obowiązkiem podania wyszczególnionych w nim informacji i danych osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, przewiduje obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe, między innymi: 1. Nazwa projektu. 2. Streszczenie/opis projektu. W nim wskaż mocne strony projektu. 3. Na jaką potrzebę rynkową odpowiada twój produkt/usługa? Uzasadnij potencjał rynkowy projektu. 4. Jakie twoje atuty pomogą ci odnieść sukces w biznesie? 5. Co będzie dla ciebie sukcesem biznesowym? 6. Jak zamierzasz finansować start i rozwój swojej firmy? 7. Na jakim etapie jest Twój pomysł biznesowy?.

4. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim.

5. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na:
a. przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją i realizacją Programu,

b. nieodpłatne wykorzystywanie (w całości lub w części) przez Organizatorów odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym, z uwzględnieniem postanowień § 7 Regulaminu,

c. nieodpłatne udostępnienie wizerunku osoby dokonującej zgłoszenia w czasie trwania Programu (dokumentacja fotograficzna i filmowa na potrzeby Programu).

Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji związane z Programem.
6. Zgłaszająca osoba ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w formularzu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności.

8. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane w terminie od 19.07.2017-10.09.2017 lub do uzyskania 400 zgłoszeń.

9. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 8 nie będą rozpatrywane.

10. Wyboru uczestniczek Programu dokonuje komisja konkursowa, zgodnie z procedurą określoną w § 4 Regulaminu.

§ 4 Procedura oceny i wyboru zgłoszeń

1. Wybór uczestniczek Programu nastąpi w dwóch etapach, a spośród wszystkich zgłoszeń zostanie ostatecznie wybranych 60 uczestniczek.

2. Po formalnej weryfikacji zgłoszeń, dokonanej przez przedstawicieli Organizatora, zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez komisję konkursową.

3. Decyzje komisji będą zapadały zwykłą większością głosów.

4. W pierwszym etapie oceny zgłoszeń, komisja konkursowa dokona wyboru 90 spośród wszystkich przesłanych i prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

5. Komisja konkursowa ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę takie kryteria jak: konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes, pasja i determinacja oraz orientacja na sukces, innowacyjność, kreatywność. W celu zainicjowania współpracy pomiędzy uczestniczkami, a także stworzenia klastra firm kobiecych, do Programu będą wybierane zgłoszenia zawierające zróżnicowane pomysły biznesowe.

6. W drugim etapie oceny zgłoszeń, po dokonaniu wyboru zgłoszeń, o którym mowa w ust. 3  powyżej, wybrane uczestniczki zostaną zaproszone na sesje pitchingowe (2-minutowe wystąpienia kandydatek) przed komisją konkursową, które będą odbywały się w terminie pomiędzy 11-15 września 2017.

 7. Na podstawie indywidualnych spotkań komisja konkursowa wyłoni ostatecznie 60 najlepszych w ocenie komisji uczestniczek, które wezmą udział w Programie. Decyzja komisji konkursowej w tym zakresie zostanie oficjalnie ogłoszona nie później niż 22 września 2017.

8. Przed rozpoczęciem Programu uczestniczka wybrana do udziału w nim przez komisję konkursową zawrze z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet umowę uczestnictwa w Programie, w której określone zostaną zobowiązania stron, a niniejszy Regulamin będzie stanowił jej integralną część oraz wpłaci na rzecz Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet zwrotną kaucję w wysokości 500 zł, z zastrzeżeniem zapisu ustępu 10.

9. Zapłata kaucji, o której mowa w ust. 8 powyżej, nastąpi najpóźniej do dnia, w którym odbędzie się uroczysta gala inauguracyjna Programu. Uczestniczka jest zobowiązana do przedstawienia dowodu wpłaty kaucji przedstawicielowi Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet lub do złożenia pisemnego oświadczenia, iż takiej opłaty dokonała.

10. Kaucja, o której mowa w ust. 8, zostanie uczestniczce zwrócona na koniec Programu w przypadku, gdy uczestniczka:

– uzyska przynajmniej 70% frekwencję z wszystkich spotkań przewidzianych w programie  (warsztatów, spotkań networkingowych, sesji Be the change, gali inauguracyjnej i finałowej),

– terminowo wywiąże się z wszystkich zadań, które zostaną przygotowane dla uczestniczek w trakcie trwania Programu,

– zarejestruje własną firmę w trakcie trwania programu.

11. W przypadku nie dopełnienia przynajmniej jednego z zapisów opisanych w ust. 10 powyżej lub wycofania się przez uczestniczkę z Programu w czasie jego trwania, kaucja nie zostanie zwrócona.

§ 5 Przebieg Programu

1. Program będzie trwał od września 2017 do marca 2018 roku. Terminy spotkań przewidzianych w Programie będą dostępne na stronie internetowej Fundacji.

2. W ramach Programu, każda z uczestniczek będzie miała możliwość uczestniczyć w:

SKILLSHARE SIECI PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET – szkoleniach, indywidualnych konsultacjach, m. in. z zakresu tworzenia modeli biznesowych, prawa, finansów i księgowości, marketingu, sprzedaży,

MENTORINGU BIZNESOWYM – w ramach którego będzie mogła nawiązać indywidualną relację mentoringową z doświadczoną przedsiębiorczynią – mentorką,

NETWORKINGU – spotkaniach networkingowych i sesjach Be the Change, sprzyjających nawiązaniu współpracy i relacji biznesowych między uczestniczkami Programu i członkiniami Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

3. Uczestniczki programu są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach w ramach Programu. W trakcie Programu, po każdym z 5-ciu modułów szkoleniowych, uczestniczki zostaną zobowiązane do przygotowania zadań, których wykonanie będzie gwarantowało udział w kolejnym module szkoleniowym.

4. Program zostanie rozpoczęty uroczystą Galą Inauguracyjną, a zakończony uroczystą Galą Finałową, w czasie której przedstawione zostaną wyniki Programu.

§ 6 Warunki finansowe

1. Program jest finansowany ze środków własnych Organizatora.

2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8-11 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Poufność

1. Organizatorzy oraz komisja konkursowa są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących projektów biznesowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (dalej „Informacje poufne„), a także danych osobowych zgłaszających.

2. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywało przez okres 3 lat od daty otrzymania przez Organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego, z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują Informacji poufnych, które:
a. w chwili ujawnienia przez zgłaszającą lub uczestniczkę Programu były publicznie znane lub zostały uzyskane przez Organizatorów bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,

b. po ujawnieniu przez zgłaszającą lub uczestniczkę Programu, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,

c. poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie zgłaszającej lub uczestniczki Programu zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji do Programu i zamieszczenia ich w materiałach informacyjnych,

b. przetwarzania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz innych danych w ramach Programu i wykorzystywania tych danych w formie anonimowych zestawień,

c. zamieszczenia na stronie internetowej Fundacji listy uczestniczek oraz informacji o zakładanych przez nie firmach.

 

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych kobiet zgłaszających się do udziału w Programie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest Organizator.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatorów w ramach Programu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
4. Wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy każda ze zgłaszających wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora oraz na ich przetwarzanie dla celów rekrutacji do Programu oraz jego realizacji, a także na udostępnienie ich partnerom Programu. Podanie danych osobowych przez uczestniczkę jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia przyjęcie i ocenę zgłoszenia.

5. Uczestniczki Programu oraz osoby wypełniające formularz zgłoszeniowy mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl.

2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem należy do kompetencji statutowych organów Organizatora we współpracy z komisją konkursową.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków siły wyższej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl, tj. z dniem 22 czerwca 2017 roku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg i organizację Programu. O zmianie Regulaminu organizatorzy poinformują za pośrednictwem strony internetowej www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl.

Data ogłoszenia Regulaminu: Warszawa, dnia 22 czerwca 2017

Data aktualizacji: 2 października 2017