Dokumenty do pobrania

REGULAMIN-Zakup biletów na wydarzenia przez domenę Evenea

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

Paragraf 1 Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej w ramach serwisu internetowego evenea.pl, działającej pod nazwą użytkownika: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które korzystają z usług oferowanych przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet za pośrednictwem serwisu evenea.pl.

 3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 4. Treść Regulaminu dostępna jest dla na stronie internetowej: siecprzedsiebiorczychkobiet.pl

 5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej: siecprzedsiebiorczychkobiet.pl z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.Paragraf 2 Definicje.

 1. evenea.pl – oznacza EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000323662.

 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem, będzie świadczona usługa.

 3. Organizator – oznacza Fundację Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (02-991), ul. Bruzdowa 117M, NIP: 9512365241, REGON: 146569008, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450385; będącą jednocześnie właścicielem Strony Internetowej.

 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 6. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi działalność pod nazwą użytkownika Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, działające w domenie evenea.pl

 7. Wydarzenie – spotkanie organizowane przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet lub w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet, w tym śniadania i wieczory networkingu, konferencje, debaty, seminaria, sesje, warsztaty itp.

 8. Usługa – sprzedaż biletu poprzez domenę evenea.pl na Wydarzenie.

Paragraf 3 Postanowienia ogólne.

 1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z regulaminami Evenea, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej należą do Organizatora.

 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Organizatora.Paragraf 4 Realizacja Usługi.

 1. Każdorazowo na Stronie Internetowej przy danej Usłudze Organizator zamieszcza informację dotyczącą Usługi, jej cenę, miejsce oraz termin.

 2. Realizacja Usługi wymaga:
  • wyboru Usługi przez Klienta, zaznaczenia opcji „Kup bilet”,

  • wpisania ilości zakupywanych biletów,

  • wpisania kodu rabatowego, jeśli Klient taki posiada,

  • wypełnienia przez Klienta danych rejestracyjnych, w tym imienia, nazwiska, adresu mailowego, innych danych wymaganych przez Organizatora,

  • podsumowania zamówienia,

  • akceptacji Regulaminu,

  • potwierdzenia dokonania zamówienia,

  • opłacenia należności za bilet,

  • otrzymania drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy Klienta podany podczas rejestracji.


 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji. Zakazuje się Klientowi zamieszczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletów.

 5. Bilet pozostaje własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty przez Klienta. Bilet jest ważny od momentu zakupu (dokonania płatności), do momentu zakończenia Usługi, której dotyczy.

 6. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych Klienta zawartych w procesie rejestracji – numeru transakcji i/lub biletu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na wydarzenie w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

 7. Klient powinien wydrukować bilet po otrzymaniu e-maila i przynieść go na wydarzenie. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego Klientowi w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF, oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem.

 8. Klient ma prawo do zakupu nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.

 9. Miejsca są nienumerowane, chyba, że Organizator poda inaczej.

 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Usługi bez podania przyczyny .

 12. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.Paragraf 5 Płatność.

 1. Klient dokonuje płatności za zamówiony bilet/bilety przez internet korzystając z wybranej formy płatności on-line:
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie;

  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.


 2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów.

 3. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Klient nie opłaci zamówienia tuż po jego złożeniu, a w międzyczasie pula biletów dostępnych na wydarzenia zostanie wyczerpana.

 4. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich.

 5. W celu otrzymania faktury należy w procesie rejestracji zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane osobowe lub firmy w tym NIP. Organizator na adres poczty elektronicznej Klienta, przesyła fakturę VAT obejmującą wybrane Usługi, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.

 6. Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety online.Paragraf 6 Zwroty biletów.

 1. Bilety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi, wyjątek stanowią okoliczności wymienione w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Klient ma prawo do zwrotu biletu jedynie w przypadku:
  • odwołania Usługi, której dotyczy, przez Organizatora,

  • zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z Usługi w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem Usługi na adres mailowy: biuro@fundacjakobiet.org. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.


 3. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.Paragraf 7 Reklamacje.

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej oraz sprzedaży Usług za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@fundacjakobiet.org.

 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Klientom.

 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Klientem.Paragraf 8 Ochrona danych Klienta.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Organizatora w ramach zawieranej Umowy uczestnictwa lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Evenea.

 2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Klientem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

 3. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Organizatora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Organizatora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

 4. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.Paragraf 9 Wizerunek.

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w związku z udziałem w Wydarzeniu, Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku (zdjęć), a także nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje różne formy publikacji związane z działalnością Fundacji, w szczególności: publikację w postaci relacji z wydarzenia; w internecie, w gazetach itp.Paragraf 6 Zwroty biletów.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Klienci składają zamówienia i otrzymują bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Strony Internetowej, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Klientów o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania Strony Internetowej.

 3. Organizator zastrzega, że korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Organizator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze Strony Internetowej przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Organizator nie odpowiada za:
  • jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej bądź też jej czasowej niedostępności;

  • jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Klienta;

  • jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze Strony Internetowej.


 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin, regulaminy Evenea oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2015 r.